ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СТРАХОВИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕЛЕМЕНТ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Борисюк О.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та оподаткування
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Статтю присвячено актуальним питанням оцінки фінансових ресурсів страховика як одного з важливих напрямів страхового менеджменту. Посилюється увага до цього питання у зв’язку зі зростанням загроз фінансовому ринку, викликаних девальвацію національної валюти, військовими діями в зоні АТО та низкою інших факторів.
Ключові слова: капіталізація страхових компаній, страхові резерви, статутний капітал страховика, страховий менеджмент, фінансові ресурси страховика.

Борисюк О.В. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ СТРАХОВЩИКА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАХОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Статья посвящена актуальным вопросам управления финансовыми ресурсами страховщика как одного из важных направлений страхового менеджмента. Усиливается внимание к этому вопросу в связи с ростом угроз финансовому рынку, вызванных девальвацией национальной валюты, военными действиями в зоне АТО и рядом других факторов.
Ключевые слова: капитализация страховых компаний, страховые резервы, уставной капитал страховщика, страховой менеджмент, финансовые ресурсы страховщика.

Borysiuk O.V. EVALUATION OF FINANCIAL RESOURCES OF THE INSURER AS A KEY ELEMEMT OF INSURANCE MANAGEMENT
The article is devoted to the actual questions of the management of financial resources of the insurer as one of important directions of insurance management. More attention is paid to this point because of the growth of the threats of financial market, caused by the devaluation of the national currency, by military actions in the ATO area and by the range of other factors.
Keywords: capitalization of insurance companies, insurance reserves, constituent capital of the insurer, insurance management, financial resources of the insurer.

Завантажити статтю (pdf)