ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ТА УКРАЇНИ

Александрова Г.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи
Донецького національного університету економіки і торгівлі 
імені Михайла Туган-Барановського

У статті розглянуто світовий досвід щодо організації недержавних пенсійних фондів. Проаналізовано пенсійні виплати по країнах. Наведено динаміку основних показників діяльності недержавних пенсійних фондів по Україні. Розглянуто найбільш прийнятну схему пенсійного забезпечення для України, наведено статистичні дані по ринку. Запропоновано деякі рішення щодо нормалізації ситуації на ринку недержавного пенсійного забезпечення.
Ключові слова: недержавні пенсійні фонди, досвід зарубіжних країн, фінансовий стан, пенсійне забезпечення, суспільство.

Александрова А.Н. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ: ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И УКРАИНЫ
В статье рассмотрен мировой опыт по организации негосударственных пенсионных фондов. Проанализированы пенсионные выплаты по странам. Приведена динамика основных показателей деятельности негосударственных пенсионных фондов по Украине. Рассмотрена наиболее приемлемая схема пенсионного обеспечения для Украины, приведены статистические данные по рынку. Предложены решения по нормализации ситуации на рынке негосударственного пенсионного обеспечения.
Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, опыт зарубежных стран, финансовое состояние, пенсионное обеспечение, общество.

Aleksandrova G.M. PROBLEMATIC ISSUES OF FINANCIAL CONDITION PRIVATE PENSION FUNDS: EXPERIENCE OF FOREIGN COUNTRIES AND UKRAINE
The article examines the international experience on the organization of private pension funds. Pensions analyzed by country. Present dynamics of the main indicators of private pension funds in Ukraine. Considered the most suitable pension scheme for Ukraine, given statistics on the market. Certain decisions to normalize the situation in the market of private pensions.
Keywords: pension funds, foreign experience, financial status, pensions and society.

Завантажити статтю (pdf)