АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТА ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Штогрин Г.C.
молодший науковий співробітник,
Інститут економіки природокористування та сталого розвитку
Національної академії наук України

Наявність протягом тривалого часу низки екологічних та економічних проблем сільських територій України вказує на потребу наукових досліджень щодо особливостей водозабезпечення та водовідведення, підвищення якості надання послуг та покращення екологічної ситуації. Проаналізовано стан благоустрою сільських територій. Досліджено світовий досвід євроінтеграційних процесів.
Ключові слова: водозабезпечення, водовідведення, сільські території, благоустрій, відходи, сміттєзвалища.

Штогрин Г.С. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Наличие в течение длительного времени ряда экологических и экономических проблем сельских территорий Украины указывает на необходимость научных исследований об особенностях водоснабжения и водоотведения, повышения качества предоставления услуг и улучшения экологической ситуации. Проанализировано состояние благоустройства сельских территорий. Исследованы мировой опыт интеграционных процессов.
Ключевые слова: водоснабжение, водоотвод, сельские территории, благоустройство, отходы, свалки.

Shtogrun G.S. ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF WATER SUPPLY AND SANITATION IN RURAL AREAS IN CONDITIONS IN TERMS OF THE INTEGRATION PROCESSES
Available for a long time, a number of environmental and economic problems in rural areas of Ukraine indicates a need for research on the peculiarities of water supply and drainage, improving the quality of services and improve the environmental situation. The state of improvement of rural areas. We studied the world experience of integration processes.
Keywords: water supply, drainage, rural areas, improvement of waste dumps.

Завантажити статтю (pdf)