МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАСАД ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Тараєвська Л.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту і адміністрування
Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

У статті на основі системного підходу узагальнено накопичений досвід і подано практичні рекомендації, які в інтегрованій формі являють собою механізм реалізації засад екологічного менеджменту на промислових підприємствах, який повинен сприяти реалізації моделі сталого економічного розвитку суспільства, основою якої є виробнича, культурно-освітня, адміністративна та фінансова системи.
Ключові слова: екоменеджмент, промислові підприємства, навколишнє середовище, екологізація, сертифікація.

Тараевская Л.С. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
В статье на основе системного подхода обобщенно накопленный опыт и практические рекомендации, которые в интегрированной форме представляют собой механизм реализации принципов экологического менеджмента на промышленных предприятиях, который должен способствовать реализации модели устойчивого экономического развития общества, основой которой являются производственная, культурно-образовательная, административная и финансовая системы.
Ключевые слова: экоменеджмент, промышленные предприятия, окружающая среда, экологизация, сертификация.

Tarayevska L.S. MECHANISM OF PRINCIPLES OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDUSTRIAL ENTERPRISES
The article is based on a systematic approach summarizes the experience and provided practical recommendations in an integrated form are the mechanism for implementing the principles of environmental management in industry, which should promote the model of sustainable economic development of society, the foundation of which is industrial, cultural - educational, administrative and financial system.
Keywords: ekomenedzhment, industry, environment, greening, certification.

Завантажити статтю (pdf)