ПРИРОДООХОРОННІ ТЕРИТОРІЇ ЯК ГОЛОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Машіка Г.В.
кандидат географічних наук, доцент,
кафедри туризму і рекреації
Мукачівського державного університету

Лендєл В.В.
магістр
Мукачівського державного університету

У статті досліджуються природоохоронні території, виявлено їхню роль для туристсько-рекреаційного використання. Проаналізовано визначення природоохоронної території та визначено її роль для суспільства. Подано характеристику Карпатського біосферного заповідника, національних природних парків Ужанський та Синевир. Аналізується поняття екотуризм, в ході чого визначаються три його компоненти: пізнавальний, природоохоронний та культурологічний. Розглядається Карпатський регіон та його перспективність для розвитку екотуризму.
Ключові слова: природоохоронна територія, Карпатський регіон, туристсько-рекреаційне природокористування, екотуризм, антропогенне навантаження, туристсько-рекреаційне використання.

Машика А.В., Лендел В.В. ПРИРОДООХРАННЫЕ ТЕРИТОРИИ КАК ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье исследуются природоохранные территории, выявлена их роль для туристско-рекреационного использования. Проанализированы определения природоохранной территории и определена ее роль для общества. Дана характеристика Карпатского биосферного заповедника, национальных природных парков Ужанский и Синевир. Анализируется понятие экотуризм, в ходе чего определяются три его компонента: познавательный, природоохранный и культурологический. Рассматривается Карпатский регион и его перспективность для развития экотуризма.
Ключевые слова: природоохранная территория, Карпатский регион, туристско-рекреационное природопользование, экотуризм, антропогенная нагрузка, туристско-рекреационное использование.

Mashika A.V., Lengyel V.V. PROTECTED AREAS AS A KEY ELEMENT OF TOURIST -RECREATIONAL USE
The article deals with protected areas, found their role in tourism and recreational use. Analyzed the definition of a protected area, and defined its role in society. Posted description of CBR, national parks and Uzhansky Synevyr. Analyzes the concept of ecotourism, during which determined its three components: cognitive, environmental and cultural. We consider the Carpathian region and its prospects for the development of ecotourism.
Keywords: protected area, the Carpathian region, tourist and recreational nature, ecotourism, human pressure, tourist and recreational use.

Завантажити статтю (pdf)