ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Рогозян Ю.С.
кандидат економічних наук, старший науковий співробітник
Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень
Національної академії наук України

Стаття присвячена дослідженню актуальної проблематики реалізації міжрегіональних стратегій, зокрема вивченню та систематизації закордонного досвіду на прикладі регіонів Китайської Народної Республіки. Окреслено та проаналізовано деякі соціально-економічні показники, що характеризують сучасний стан китайських регіонів; визначено документи, що здійснюють окремі допоміжні дії у фінансовій, податковій та інших сферах міжрегіонального співробітництва.
Ключові слова: досвід, міжрегіональне співробітництво, стратегії, розвиток, довгострокові документи.

Рогозян Ю.С. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья посвящена исследованию актуальной проблематики реализации межрегиональных стратегий, в частности изучению и систематизации зарубежного опыта на примере регионов Китайской Народной Республики. Определены и проанализированы некоторые социально-экономические показатели, характеризующие современное состояние китайских регионов; определены документы, осуществляющие отдельные вспомогательные действия в финансовой, налоговой и других сферах межрегионального сотрудничества.
Ключевые слова: опыт, межрегиональное сотрудничество, стратегии, развитие, долгосрочные документы.

Rohozian Yu.S. EXPERIENCE IN IMPLEMENTING THE INTERREGIONAL STRATEGIES OF CHINA’S PEOPLE REPUBLIC
The article investigates the actual problems of the interregional strategies implementation, in particular organize the foreign experience on example of China’s People Republic regions. Identified and analyzed some of the socio-economic indicators that characterize the current state of Chinese regions; defined documents, engaged in certain activities auxiliary to financial, tax and other areas of interregional cooperation.
Keywords: experience, interregional cooperation, strategy development, long-term documents.

Завантажити статтю (pdf)