РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ ЕКО- І ГЕОТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ
ЗА СПРИЯННЯ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Передерко В.П.
кандидат історичних наук, доцент,
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

У статті висвітлюється актуальність розвитку еко- і геотуризму у Карпатському регіоні. Зважаючи на обмеженість бюджетного фінансування заходів природоохоронного характеру, вагому роль відіграють у цьому контексті проекти міжнародної технічної допомоги, оскільки є важливим інструментом забезпечення сталості природних територій.
Ключові слова: екотуризм, геотуризм, інфраструктура, проекти міжнародної технічної допомоги, Карпатський регіон.

Передерко В.П. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКО- И ГЕОТУРИЗМА В КАРПАТСКОМ РЕГИОНЕ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ПРОЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В статье освещается актуальность развития эко- и геотуризма в Карпатском регионе. Ввиду ограниченности бюджетного финансирования мероприятий природоохранного характера, весомую роль играют в этом контексте проекты международной технической помощи, поскольку являются важным инструментом обеспечения устойчивости природных территорий.
Ключевые слова: экотуризм, геотуризм, инфраструктура, проекты международной технической помощи, Карпатский регион.

Perederko V.P. DEVELOPMENT OF ECO- AND GEOTOURISM INFRASTRUCTURE IN THE CARPATHIAN REGION WITH THE SUPPORT OF INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE PROJECTS
The article highlights the relevance of eco- and geotourism in the Carpathian region. Given the limited state budget funding of environmental measures, international technical assistance projects in this context play an significant role, because are an important tool to ensure sustainability of natural areas.
Keywords: ecotourism, geotourism, infrastructure, international technical assistance projects, Carpathian region.

Завантажити статтю (pdf)