СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Попович В.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів
Мукачівського державного університету

Якщо управлінський облік ХХ ст. був спрямований лише на внутрішньогосподарське управління, то стратегічний управлінський облік, використовуючи зовнішню і внутрішню інформацію, не тільки забезпечує потреби виробництва, маркетингу, досліджень та розробок, але і передбачає аналіз діяльності з урахуванням довгострокових цілей, використовує методи отримання інформації про вирішальні чинники успіху: якість, інновації, час тощо з метою оптимізації стратегії розвитку підприємства.
Ключові слова: внутрішньогосподарське управління, управлінський облік, стратегії розвитку, підприємство.

Попович В.И. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В СИСТЕМЕ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Если управленческий учет ХХ в. был направлен только на внутрихозяйственное управления, то стратегический управленческий учет, используя внешнюю и внутреннюю информацию, не только обеспечивает потребности производства, маркетинга, исследований и разработок, но и предусматривает анализ деятельности с учетом долгосрочных целей, использует методы получения информации о таких решающих факторах успеха, как качество, инновации, время и т.д., с целью оптимизации стратегии развития предприятия.
Ключевые слова: внутрихозяйственное управления, управленческий учет, стратегия развития, предприятие.

Popovich V.I. STRATEGIC MANAGEMENT DISCOUNTING IN SYSTEM OF ADOPTION OF ADMINISTRATIVE DECISIONS
The management accounting in ХХ century was directed on the internal management. The strategic management accounting provides not only with necessary information for the production, the marketing, the research and the development but also offers the analyses of activity considering strategic goals, uses methods of obtaining the information about critical success factors: the quality, the innovation, the time est. for the enterprise development’s strategy optimization.
Keywords: management, management accounting, strategy, company.

Завантажити статтю (pdf)