ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОКРАЩЕННЯ

Башнянин Г.І.
доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України,
Львівська комерційна академія
Лінтур І.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку та фінансів
Мукачівського державного університету

У даній статті розглянуто питання, які стосуються економічної сутності і методичних основ оцінки фінансової стійкості підприємства, розглянуто теоретичні аспекти впливу різних чинників на зростання чи зменшення фінансової стійкості підприємств. Також у статті проаналізовано основні підходи визначення «фінансова стійкість» підприємства, визначено основні показники, які забезпечують фінансову стійкість підприємства.
Ключові слова: фінансова стійкість, фінансові ресурси, платоспроможність, забезпечення фінансової стійкості, чинники впливу на фінансову стійкість.

Башнянин Г.И., Линтур И.В. ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА И ПУТИ ЕЕ УЛУЧШЕНИЯ
В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся экономической сущности и методических основ оценки финансовой устойчивости предприятия, рассмотрены теоретические аспекты влияния различных факторов на рост или уменьшение финансовой устойчивости предприятий. Также в статье проанализированы основные подходы определения «финансовая устойчивость» предприятия, определены основные показатели, которые обеспечивают финансовую устойчивость предприятия .
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые ресурсы, платежеспособность, обеспечение финансовой устойчивости, факторы влияющие на финансовую устойчивость.

Bashnyanyn H.I., Lintur I.V. FINANCIAL STABILITY OF CORPORATE ENTITIES AND HOW TO IMPROVE THEM
This article deals with issues concerning the economic essence and methodical fundamentals of assessing the financial sustainability of the enterprise, the theoretical aspects of factors on the growth or reduction of the financial sustainability of enterprises. Also in the article we analyzed the basic approaches to the definition of "financial stability" of the enterprise, the main indicators that ensure the financial stability of the company.
Keywords: financial stability, financial resources, solvency, financial stability, factors affecting financial stability, system parameters.

Завантажити статтю (pdf)