ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЇ ГРУПОВОГО ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Пєтухов В.Р.
аспірант
Національного університету харчових технологій

Стаття присвячена актуальним питанням удосконалення планування на підприємствах. Розглянуто значення планування для діяльності підприємства. Досліджено можливості корегування математичної моделі планування виробництва продукції для забезпечення необхідного випуску продукції. Запропоновано вирішення проблеми невідповідності директивних завдань на виробництво продукції із реальними можливостями підприємства за рахунок використання технології групового прийняття рішень. В основу покладена можливість поєднання вирішення задачі лінійного програмування із залученням знань, досвіду та навичок відповідних фахівців на місцях, що дозволить сформувати відповідні пропозиції щодо реальних заходів із підвищення ефективності виробництва.
Ключові слова: планування, виробництво, управління, інформаційні технології, оптимізація.

Петухов В.Р. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ ГРУППОВОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
Статья посвящена актуальным вопросам совершенствования планирования на предприятиях. Рассмотрено значение планирования для предприятия. Исследованы возможности корректировки математической модели планирования производства продукции для обеспечения необходимого выпуска продукции. Предложено решение проблемы несоответствия директивных заданий на производство продукции с реальными возможностями предприятия за счет использования технологии группового принятия решений. В основу положена возможность сочетания решения задачи линейного программирования с привлечением знаний, опыта и навыков соответствующих специалистов на местах, что позволит сформировать соответствующие предложения относительно реальных мероприятий по повышению эффективности производства.
Ключевые слова: планирование, производство, управление, информационные технологии, оптимизация.

Pietukhov V.R. PRODUCTION PLANNING USING GROUP DECISION MAKING TECHNOLOGY
The article is devoted to the actual issues of improving planning at the enterprises. The significance of planning activity for enterprise is reviewed. The possibilities of production planning mathematical model modification to provide the necessary output are investigated. Proposed solution for the problem of non-conformity of the policy objectives for production with the real capabilities of the enterprise with the use of the group decision-making technology. The core of the technology is combining methods of linear programming with knowledge, experience and skills of the relevant field specialists, which will allow to formulate appropriate proposals for realistic measures to improve the production efficiency.
Keywords: planning, production, management, information technologies, optimization.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-215

Завантажити статтю (pdf)