АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ПОВЕДІНКУ ГОСПОДАРЮЮЧИХ СУБ’ЄКТІВ

Жданова О.Г.
кандидат технічних наук, доцент,
доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Попенко В.Д.
кандидат технічних наук,
доцент кафедри автоматизованих систем обробки інформації і управління
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського
Троцюк А.Р.
студент факультету інформатики та обчислювальної техніки
Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського

У статті розглянуто моделі побудови циклів сівозміни для власника і для орендаря земельної ділянки. Цикл сівозміни будується шляхом пошуку максимального прибутку від набору задіяних культур рослинництва. Враховані прогнозоване зростання урожайності культур і дисконтування майбутнього доходу. Власник земельної ділянки в останньому році циклу обирає культуру, прийнятну для культури першого року наступного циклу, а орендар не має цього обмеження. Тому орендар у першому циклі отримує більший прибуток, ніж власник, а в наступних циклах – менший, і більше виснажує землю.
Ключові слова: сівозміна, форми власності на землю, прогнозування врожайності, лінійна регресія, коефіцієнт дисконтування.

Жданова Е.Г., Попенко В.Д., Троцюк А.Р. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФОРМ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА
ПОВЕДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ

В статье рассмотрены модели построения циклов севооборота для владельца и для арендатора земельного участка. Цикл севооборота строится путем поиска максимальной прибыли от набора задействованных культур растениеводства. Учтены прогнозируемый рост урожайности культур и дисконтирование будущего дохода. Владелец земельного участка в последнем году цикла выбирает культуру, приемлемую для культуры первого года следующего цикла, а арендатор не имеет этого ограничения. Поэтому арендатор в первом цикле получает большую прибыль, чем владелец, а в следующих циклах - меньше, и больше истощает землю.
Ключевые слова: севооборот, формы собственности на землю, прогнозирование урожайности, линейная регрессия, коэффициент дисконтирования.

Zhdanova E.G., Popenko V.D., Trotsyuk A.R. ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF LAND OWNERSHIP FORMS ON THE
BEHAVIOR OF ECONOMIC ENTITIES

In the article models of construction of crop rotation cycles for the owner and for the lessee of the land plot are considered. The cycle of crop rotation is built by finding the maximum profit from the set of involved crops. Estimated growth of crop productivity and discounting of future income are taken into account. The owner of the land plot in the last year of the cycle chooses a culture acceptable for the culture of the first year of the next cycle, and the lessee does not have this restriction. Therefore, the lessee in the first cycle receives more profit than the owner, and in next cycles – less profit, and the lesser more depletes land plot.
Keywords: crop rotation, land ownership, yield forecasting, linear regression, discount rate.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-214

Завантажити статтю (pdf)