АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Бондаренко О.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аудиту
Інституту екологічної економіки і менеджменту
Національного лісотехнічного університету України
Хромишин Ю.Б.
студент
Інституту екологічної економіки і менеджменту
Національного лісотехнічного університету України

У статті узагальнено теоретичні аспекти автоматизації бухгалтерського обліку операційних витрат лісогосподарських підприємств. Визначено основні напрями удосконалення бухгалтерського обліку лісогосподарських підприємств. Розглянуто процес технологічної обробки даних при комп’ютерній формі обліку та послідовність робіт при автоматизації обліку витрат операційної діяльності в середовищі «1С: Бухгалтерії». Запропоновано способи внесення бухгалтерських проведень в журнал реєстрації господарських операцій при комп'ютерній формі ведення обліку та напрями удосконалення обліку на підприємствах лісової галузі.
Ключові слова: лісогосподарські підприємства, автоматизація обліку, комп’ютеризація обліку, організація обліку, інформаційні системи, операційні витрати, «1С: Бухгалтерія».

Бондаренко О.В, Хромишин Ю.Б. АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье приведены теоретические аспекты автоматизации бухгалтерского учета операционных расходов лесохозяйственных предприятий. Определены основные направления совершенствования бухгалтерского учета лесохозяйственных предприятий. Рассмотрен процесс технологической обработки данных при компьютерной форме учета и последовательность работ при автоматизации учета расходов операционной деятельности в среде «1С: Бухгалтерии». Предложенные способы внесения бухгалтерских проводок в журнал регистрации хозяйственных операций при компьютерной форме ведения учета и направления совершенствования учета на предприятиях лесной отрасли.
Ключевые слова: лесохозяйственные предприятия, автоматизация учета, компьютеризация учета, организация учета, информационные системы, операционные расходы, «1С: Бухгалтерия».

Bondarenko O.V., Khromyshyn Y.B. THE AUTOMATION OF ACCOUNTING OF OPERATING EXPENSES FOR FORESTRY ENTERPRISES
The article presents theoretical aspects of the automation of accounting of operating expenses for forestry enterprises. The basic directions of improvement of accounting of forest enterprises are determined. The process of technological data working in the computer accounting form and the sequence of acts in the automation of accounting of operating expenses in the environment "1S: Buchalteria" is considered. Methods of making book keeping in the journal of registration of economic operations in the computerized form of accounting and ways of improvement of accounting at forestry enterprises are proposed.
Keywords: forestry enterprises, automation of accounting, computerization of accounting, organization of accounting, information systems, operating expenses, "1C: Accounting".

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-212

Завантажити статтю (pdf)