ПОКВАРТАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ЕКСПОРТУ ХЕРСОНЩИНИ У 2017–2018 РР.

Атоєв К.Л.
кандидат біологічних наук,
старший науковий співробітник відділу математичних методів дослідження операцій
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Горбачук В.М.
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
старший науковий співробітник відділу математичних методів дослідження операцій
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України
Кнопов П.С.
доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичних методів дослідження операцій
Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України

На даних 2017–2018 рр. визначено єдиний кластер виробничих лідерів Херсонщини. Кластер охоплює менше половини районів області. Майже всі райони-лідери не потребують генерації первинних даних. Після генерації обчислювальних даних знайдено оцінки параметрів функцій Кобба–Дугласа. Досяжний експорт області на 82% перевищує спостережуваний.
Ключові слова: поквартальне оцінювання, райони Херсонщини, економічна ефективність, цільова структура експорту, великі дані.

Атоев К.Л., Горбачук В.М., Кнопов П.С. ПОКВАРТАЛЬНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
СТРУКТУРЫ ЭКСПОРТА ХЕРСОНЩИНЫ В 2017–2018 ГГ.

На данных 2017–2018 гг. определен единый кластер производственных лидеров Херсонщины. Кластер охватывает меньше половины районов области. Почти все районы-лидеры не требуют генерации первичных данных. После генерации вычислительных данных найдены оценки параметров функций Кобба–Дугласа. Достижимый экспорт области на 28% превышает наблюдаемый.
Ключевые слова: поквартальное оценивание, районы Херсонщины, экономическая эффективность, целевая структура экспорта, большие данные.

Atoyev K.L., Gorbachuk V.M., Knopov P.S. QUARTERLY ESTIMATION OF ECONOMIC EFFICIENCY AND EXPORT STRUCTURE
FOR KHERSONSHCHYNA IN 2017–2018

The only cluster of production leaders of Khersonshchyna is determined on the 2017–2018 data. The cluster covers less than a half of region districts. Almost all districts-leaders do not need raw data generation. The estimates of parameters for Cobb–Douglas production functions are found upon computational data generation. The attainable export of region exceeds the observed one by 82%.
Keywords: quarterly estimation, Khersonshchyna districts, economic efficiency, target export structure, big data.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-211

Завантажити статтю (pdf)