МОНІТОРИНГ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ВСТУПУ ДО ЗВО НА ОСНОВІ ТЕСТІВ ЗНО: РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Параниця С.П.
кандидат юридичних наук, доцент,
заступник начальника кафедри оперативно-розшукової діяльності
Університету державної фіскальної служби України

Проведено всебічний аналіз стану і перспектив розвитку відомчої системи освіти для підготовки фахівців, здатних на рівні сучасних вимог виконувати на високому професійному рівні складні завдання. У роботі досліджено взаємодію результатів тестів ЗНО та успішності за два роки навчання курсантів УДФСУ. Проаналізовано фактори, які впливають на якість успішності в сучасних умовах. Оцінено ефективність взаємодії сертифікатів ЗНО та балом вступних випробувань.
Ключові слова: заклад вищої освіти, вища освіта, зовнішнє незалежне оцінювання, моніторинг якості освіти, ринок освітніх послуг, вступні випробування.

Параница С.П. МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВСТУПЛЕНИЯ В УВО НА ОСНОВЕ ТЕСТОВ ВНО:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Проведен всесторонний анализ состояния и перспектив развития ведомственной системы образования для подготовки специалистов, способных на уровне современных требований выполнять на высоком профессиональном уровне сложные задачи. В работе исследовано взаимодействие результатов тестов ВНО и успеваемости за два года обучения курсантов УДФСУ. Проанализированы факторы, влияющие на качество успеваемости в современных условиях. Оценена эффективность взаимодействия сертификатов ВНО и балла вступительных испытаний.
Ключевые слова: учреждение высшего образования, высшее образование, внешнее независимое оценивание, мониторинг качества образования, рынок образовательных услуг, вступительные испытания.

Paranytsia S.P. MONITORING EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM OF ACCESS TO THE PROJECT ON THE BASIS OF
TESTS FOREIGN: RESULTS AND PERSPECTIVES

A comprehensive analysis of the state and prospects of the development of the departmental system of education was conducted for the training of specialists capable of fulfilling complex tasks at the level of modern requirements at a high professional level. In this paper, the interaction of the results of the external testing tests and the success of the two years of studying the UDFSU students was studied. The factors influencing the quality of performance in modern conditions are analyzed. Evaluated the effectiveness of the interaction of certificates of externality and the score of introductory tests.
Keywords: institution of higher education, higher education, external independent evaluation, monitoring of education quality, market of educational services, entrance examinations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-210

Завантажити статтю (pdf)