АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ В УКРАЇНІ

Воляк Л.Р.
кандидат економічних наук, старший викладач
кафедри статистики та економічного аналізу
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Галіцька А.С.
студентка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

Стаття присвячена аналізу ринку молока та молокопродуктів в Україні. Досліджено стан виробництво молочних продуктів, особливості їх ціноутворення, основні напрями експорту та імпорту. Ідентифіковано основні проблеми виробництва та реалізації молочної продукції та, відповідно до наявних проблем, запропоновано основні напрями підвищення рівня функціонування українського молочного ринку.
Ключові слова: молоко, виробництво, експорт, закупівельна ціна, імпорт, споживання.

Воляк Л.Р., Галицкая А.С. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В УКРАИНЕ
Статья посвящена анализу рынка молока и молокопродуктов в Украине. Исследовано состояние производство молочных продуктов, особенности их ценообразования, основные направления экспорта и импорта. Идентифицировано основные проблемы производства и реализации молочной продукции и, в соответствии с имеющихся проблем, предложены основные направления повышения уровня функционирования украинского молочного рынка.
Ключевые слова: молоко, производство, экспорт, закупочная цена, импорт, потребление.

Voliak L.R., Galitska A.S. ANALYSIS OF PRODUCTION OF MILK AND MILK PRODUCTS IN UKRAINE
The article is devoted to the analysis of the milk and dairy products market in Ukraine. The state of production of dairy products, especially their pricing, the main directions of exports and imports. The main problems of the production and sale of dairy products are identified and, in accordance with the existing problems, the main directions for increasing the level of functioning of the Ukrainian dairy market are proposed.
Keywords: milk, production, export, purchase price, import, consumption.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-208

Завантажити статтю (pdf)