АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МИТНИМИ ПЛАТЕЖАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ

Тополенко Н.М.
кандидат наук з державного управління, доцент,
доцент кафедри обліку, аудиту, аналізу і оподаткування
Університету митної справи та фінансів
Субіна Д.С.
магістрант
Університету митної справи та фінансів

Розкрито зміст та значення митних платежів у формуванні доходів державного бюджету та функції митного оподаткування. Визначено, що одним із пріоритетних завдань адміністрування митних платежів є розробка заходів щодо протидії ухиленню від неправильного визначення митної вартості товарів та використання в роботі митними органами застарілого програмного забезпечення. Проаналізовано рівень надходження митних платежів до Державного бюджету України. Визначено, що в структурі загальних надходжень до Державного бюджету України у 2017 році митні платежі займають близько 42 %. Запропоновано організаційні заходи щодо оновлення автоматизації митних платежів на митниці, які полягають у оновленні програмного забезпечення митних органів в Україні для формування власної бази даних про нарахування та сплату митних платежів до Державного бюджету України. Проаналізувавши стан адміністрування митних платежів в Україні, слід відмітити вагому роль вітчизняних митних органів та митної системи в цілому у забезпеченні надходжень до Державного бюджету України. Протягом досліджуваного періоду найбільша частка в структурі митних платежів припадає на податок на додану вартість (далі – ПДВ), що підтверджує його фіскальну зорієнтованість.
Ключові слова: адміністрування митних платежів, управління митними платежами, митні платежі, митна вартість, податок на додану вартість, акцизний податок, мито, імпорт, класифікація товарів, законодавство, державний бюджет, митні органи.

Тополенко Н.М., Субина Д.С. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИИ

Раскрыто содержание и значение таможенных платежей в формировании доходов государственного бюджета и функции таможенного налогообложения. Определено, что одной из приоритетных задач администрирования таможенных платежей является разработка мероприятий по противодействию уклонению от неправильного определения таможенной стоимости товаров и использования в работе таможенными органами устаревшего программного обеспечения. Проанализирован уровень поступления таможенных платежей в Государственный бюджет Украины. Определено, что в структуре общих поступлений в Государственный бюджет Украины в 2017 году таможенные платежи занимают около 42%. Предложено организационные мероприятия по обновлению автоматизации таможенных платежей на таможне, которые заключаются в обновлении программного обеспечения таможенных органов в Украине для формирования собственной базы данных о начислении и уплате таможенных платежей в Государственный бюджет Украины. Проанализировав состояние администрирования таможенных платежей в Украине, следует отметить важную роль отечественных таможенных органов и таможенной системы в целом в обеспечении поступлений в Государственный бюджет Украины. В течение исследуемого периода наибольшая доля в структуре таможенных платежей приходится на налог на добавленную стоимость (далее - НДС), что подтверждает его фискальную ориентированность.
Ключевые слова: администрирование таможенных платежей, управления таможенными платежами, таможенные платежи, таможенная стоимость, налог на добавленную стоимость, акцизный налог, пошлина, импорт, классификация товаров, законодательство, государственный бюджет, таможенные органы.

Topolenko N.M., Subina D.S. ACTUAL PROBLEMS OF ADMINISTRATION AND MANAGEMENT OF CUSTOMS DUTIES IN MODERN
CONDITIONS OF INTEGRATION

Content and value of customs payments in forming of income of the state budget and function of customs taxation is disclosed. It is defined that one of priority tasks of administration is development of actions for counteraction to evasion from the wrong determination of customs value and the outdated software of customs authorities. Receipts in the State budget of Ukraine of customs payments are analyzed. The share of customs payments in the State budget of Ukraine is defined that makes about 42% of the general revenues. Having analyzed a condition of administration of customs payments in Ukraine an important role of domestic customs authorities and a customs system in general should be noted for ensuring incomes to the State budget of Ukraine. During all studied period the greatest share in customs payments is the share of a value added tax (further - the VAT) that confirms its fiscal orientation.
Keywords: administration of customs payments, managements of customs payments, customs payments, customs value, value added tax, excise tax, duty, import, classification of goods, legislation, state budget, customs authorities.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-203

Завантажити статтю (pdf)