УПРАВЛІНСЬКИЙ ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Титенко Л.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри управлінського обліку, бізнес-аналітики та статистики
Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту
Університету державної фіскальної служби України
Богдан С.В.
магістрант
Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту
Університету державної фіскальної служби України
Мізіренко О.С.
магістрант
Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту
Університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена дослідженню сутності та принципів організації управлінського внутрішнього контролю в системі забезпечення економічної безпеки підприємства. Визначено елементи та напрями здійснення управлінського внутрішнього контролю. Розглянуто особливості організації внутрішнього контролю за моделлю COSO і COSO Enterprise Risk Model та можливості їх імплементації у систему управління економічною безпекою вітчизняних підприємств.
Ключові слова: економічна безпека підприємства, обліково-інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства, управлінський внутрішній контроль, модель COSO, модель COSO Enterprise Risk.

Титенко Л.В., Богдан С.В., Мизиренко А.С. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Статья посвящена исследованию сущности и принципов организации управленческого внутреннего контроля в системе обеспечения экономической безопасности предприятия. Определены элементы и направления осуществления управленческого внутреннего контроля. Рассмотрены особенности организации внутреннего контроля по модели COSO, COSO Enterprise Risk Model и возможности их имплементации в систему управления экономической безопасностью отечественных предприятий.
Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, учетно-информационное обеспечение экономической безопасности предприятия, управленческий внутренний контроль, модель COSO, COSO Enterprise Risk.

Tytenko L.V., Bohdan S.V., Mizirenko O.S. MANAGEMENT INTERNAL CONTROL IN THE SYSTEM OF PROVIDING ECONOMIC
SECURITY OF THE ENTERPRISE

The article is devoted to the study of the essence and principles of management internal control in the system of providing economic security of the enterprise. The elements and directions of management internal control are determined. The peculiarities of organization of internal control according to the model of COSO and COSO Enterprise Risk Model and possibilities of their implementation in the system of management of economic safety of domestic enterprises are considered.
Keywords: economic security of the enterprise, accounting and information provision of economic safety of the enterprise, management internal control, model COSO, model COSO Enterprise Risk.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-202

Завантажити статтю (pdf)