ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ПРОБЛЕМ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ

Стукалова Ю.О.
магістр
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»
Загорельська Т.Ю.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, економіки та управління персоналом підприємства
ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

В статті окреслені сучасні аспекти проблеми організації обліку, розрахунків та механізмів оплати праці в сучасних умовах. Відзначено, що теоретичний і практичний розгляд питань розрахунків з оплати праці має актуальне значення, оскільки оплата праці є досить важливою ланкою системи соціально-трудових відносин. Проведено аналіз класичних функцій, що виконує заробітна плата. Обґрунтовані функції, що виконує заробітна плата в сучасних умовах господарювання. Узагальнено основні напрями вдосконалення обліку оплати праці за результатами аналізу сучасних наукових публікації. Виділено групи, за якими сучасні науковці пропонують вдосконалювати облік та контроль оплати праці на підприємстві.
Ключові слова: оплата праці, облік розрахунків з оплати праці, механізми оплати праці, системи оплати праці, гнучкі системи оплати праці.

Стукалова Ю.А., Загорельская Т.Ю. ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ И ОБОБЩЕНИЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ОПЛАТЫ ТРУДА

В статье обозначены современные аспекты проблемы организации учета, расчетов и механизмов оплаты труда в современных условиях. Отмечено, что теоретическое и практическое рассмотрение вопросов расчетов по оплате труда имеет актуальное значение, поскольку оплата труда является достаточно важным звеном системы социально-трудовых отношений. Проведен анализ классических функций, которые выполняет заработная плата. Обоснованы функции, которые выполняет заработная плата в современных условиях хозяйствования. Обобщены основные направления совершенствования учета оплаты труда по результатам анализа современных научных публикаций. Выделены группы, по которым современные ученые предлагают совершенствовать учет и контроль оплаты труда на предприятии.
Ключевые слова: оплата труда, учет расчетов по оплате труда, механизмы оплаты труда, системы оплаты труда, гибкие системы оплаты труда.

Stukalova Yu.A., Zagorelskaya T.Yu. STUDY OF MODERN PROBLEMS AND GENERALISATION OF MAIN DIRECTIONS
FOR IMPROVING PAYROLL ACCOUNTING

The article outlines the contemporary aspects of the problem of accounting, calculations, and payment mechanisms in modern conditions. It is noted that theoretical and practical consideration of payroll calculations is relevant since wages are a very important link in the system of social and labour relations. The analysis of classical functions that wage perform is carried out. The functions of salaries and wages in the modern business environment are justified. The main directions of improvement of payroll accounting are generalized based on the results of analysis of modern scientific publications. The groups, according to which modern scholars propose to improve accounting and control of labour remuneration at the enterprise, are allocated.
Keywords: labour remuneration, payroll accounting, payment mechanisms, remuneration systems, flexible remuneration systems.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-201

Завантажити статтю (pdf)