КОНВЕРГЕНЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НІМЕЧЧИНИ ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ

Костюченко В.М.
доктор економічних наук, доцент,
професор кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
Тарабан Н.Г.
студент
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті розглянуто систему регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності у Німеччині. Описані зміни, які відбулися в системі національних стандартів бухгалтерського обліку Німеччини. Досліджено процес конвергенції бухгалтерського обліку в Німеччині відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Визначені відмінності між німецькими GAAP та МСФЗ. Розкриті вимоги аудиту фінансової звітності німецьких компаній.
Ключові слова: конвергенція, бухгалтерський облік, фінансова звітність, загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку Німеччини, міжнародні стандарти фінансової звітності, загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку США.

Костюченко В.Н., Тарабан Н.Г. КОНВЕРГЕНЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ГЕРМАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
В статье рассмотрена система регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Германии. Описаны изменения, которые произошли в системе национальных стандартов бухгалтерского учета Германии. Исследован процесс конвергенции бухгалтерского учета в Германии в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Определены различия между немецкими GAAP и МСФО. Раскрыты требования аудита финансовой отчетности немецких компаний.
Ключевые слова: конвергенция, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, общепринятые принципы бухгалтерского учета Германии, международные стандарты финансовой отчетности, общепринятые принципы бухгалтерского учета США.

Kostyuchenko V.M., Taraban N.H. ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING CONVERGENCE IN GERMANY IN ACCORDANCE WITH IFRS
The system of accounting and financial reporting in Germany was considered in the article. The changes that have taken place in the system of national accounting standards of Germany have been described. The process of accounting convergence in Germany in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS) has been investigated. Differences between German GAAP and IFRS have been identified. The requirements for the financial statements audit of German companies have been disclosed.
Keywords: convergence, accounting, financial statements, Germany generally accepted accounting principles, international financial reporting standards, generally accepted accounting principles in the United States.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-192

Завантажити статтю (pdf)