СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Кашперська А.І.
старший викладач кафедри бухгалтерського обліку,
аудиту та оподаткування
Харківського державного університету харчування та торгівлі

Стаття присвячена актуальним питанням організації та перспективам розвитку аудиторської діяльності в Україні Розглянуто основні проблемні питання в сучасній аудиторській системі. Досліджено та проаналізовано сучасний стан та заходи, спрямовані на підвищення якості аудиту в Україні. Виділено можливі напрямки розвитку аудиту за умов застосування суб’єктами господарювання міжнародних стандартів фінансової звітності.
Ключові слова: аудит, аудиторські послуги, аудиторська діяльність, міжнародні стандарти аудиту, міжнародні стандарти фінансової звітності.

Кашперская А.И. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ
Статья посвящена актуальным вопросам организации и перспективам развития аудиторской деятельности в Украине. Рассмотрены основные проблемные вопросы в современной аудиторской системе. Исследовано и проанализировано современное состояние и мероприятия, направленные на повышение качества аудита в Украине. Выделены возможные направления развития аудита в условиях применения субъектами хозяйствования международных стандартов финансовой отчетности.
Ключевые слова: аудит, аудиторские услуги, аудиторская деятельность, международные стандарты аудита, международные стандарты финансовой отчетности.

Kashperska A.I. THE MODERN STATE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF AUDIT ACTIVITY IN UKRAINE
The article is devoted to topical issues of the organization and prospects of development of audit activity in Ukraine. It considers main problems in the modern system of audit. The article analyzed and investigated the modern state and measures directed at improving quality of audit in Ukraine. It reveals possible directions of prospective development of audit in the conditions of used by economic subjects to international financial reporting standards.
Keywords: audit, audit services, audit activity, international standards on auditing, international financial reporting standards.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-190

Завантажити статтю (pdf)