ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ЯК МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ВЕДЕННЯ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Дутова Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Меджоріна В.С.
студент
Донецького національного університету імені Василя Стуса

У статті розглянуто особливості екологічного податку та обґрунтовано його необхідність як механізму стимулювання підприємств до зменшення обсягів шкідливих викидів у навколишнє середовище. Проаналізовано ефективність природоохоронних заходів вітчизняного підприємства та їх взаємозв’язок з розміром сплаченого екологічного податку. Запропоновано застосування на підприємстві розрахунків прогнозних показників екологічного податку задля визначення ефективності природоохоронних заходів та впливу екологічного податку на прибуток підприємства.
Ключові слова: екологічний податок, аналіз ефективності, природоохоронні заходи, прибуток підприємства, прогнозні показники.

Дутова Н.В., Меджоріна В.С. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НАЛОГ КАК МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВЕДЕНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрены особенности экологического налога и обоснована его необходимость как механизма стимулирования предприятий к уменьшению объемов вредных выбросов в окружающую среду. Проанализирована эффективность природоохранных мероприятий отечественного предприятия и их взаимосвязь с размером уплаченного экологического налога. Предложено применение на предприятии расчетов прогнозных показателей экологического налога для определения эффективности природоохранных мероприятий и влияния экологического налога на прибыль предприятия.
Ключевые слова: экологический налог, анализ эффективности, природоохранные мероприятия, прибыль предприятия, прогнозные показатели.

Dutova N.V., Medzhorina V.S. ENVIRONMENTAL TAX AS A MECHANISM TO STIMULATE THE ENVIRONMENTAL ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
The article discusses the peculiarities of the environmental tax and justifies its need as a mechanism to encourage enterprises to reduce harmful emissions into the environment. The analysis of environmental activities of domestic enterprises based on the amount of paid environmental tax in recent years. It was proposed to carry out at the enterprise calculations of the estimated indicators of the environmental tax to determine the effectiveness of environmental protection measures and the impact of the environmental tax on the profits of the enterprise.
Keywords: environmental tax, efficiency analysis, environmental protection measures, enterprise profits, forecast figures.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-187

Завантажити статтю (pdf)