СУЧАСНІ МЕТОДИ СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Щербатих Д.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
ПВНЗ «Європейський університет» Черкаська філія

У статті розглянуті сучасні методи стресс-тестування банківської системи України. Проведено порівняльний аналіз методів стресс-тестування. Подано макроекономічні сценарії для стресс-тестування в Україні. Розкрито основні критичні показники достатності капіталу за базовим та несприятливим макроекономічним сценарієм.
Ключові слова: банківська система, стресс-тестування, достатність капіталу, Базельський комітет.

Щербатих Д.В. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены современные методы стресс-тестирования банковской системы Украины. Проведен сравнительный анализ методов стресс-тестирования. Подано макроэкономические сценарии для стресс-тестирования в Украине. Раскрыты основные критические показатели достаточности капитала по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценарием.
Ключевые слова: банковская система, стресс-тестирования, достаточность капитала, Базельский комитет.

Shcherbatyh D.V. MODERN METHODS OF STRESS TESTING OF THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE
The article discusses the modern methods of stress testing of the banking system of Ukraine. A comparative analysis of stress testing methods. Filed macroeconomic scenarios for stress testing in Ukraine. The main critical capital adequacy indicators for the basic and unfavorable macroeconomic scenario are disclosed.
Keywords: banking system, stress testing, capital adequacy, Basel Committee.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-181

Завантажити статтю (pdf)