ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Шкварчук Л.О.
доктор економічних наук, професор,
професор кафедри фінансів
Національного університету «Львівська політехніка»
Карпенко А.В.
студентка
Національний університет «Львівська політехніка»

У статті проведено оцінювання рівня ризику валютного ринку України. Ідентифіковано основні чинники валютного ризику. Здійснено аналіз сезонності коливань курсу національної валюти та обсягу торгів на міжбанківському валютному ринку. Доведено наявність чіткого сезонного тренда цінових коливань на валютному ринку України. Визначено фактори сезонних коливань курсу.
Ключові слова: валютний ринок, валютний ризик, валютний курс, сезонність валютних коливань, технічний аналіз.

Шкварчук Л.А., Карпенко А.В. ОЦЕНКА РИСКА ВАЛЮТНОГО РЫНКА УКРАИНЫ
В статье проведена оценка уровня риска валютного рынка Украины. Идентифицированы основные факторы валютного риска. Осуществлен анализ сезонности колебаний курса национальной валюты и объема торгов на межбанковском валютном рынке. Доказано наличие четкого сезонного тренда ценовых колебаний на валютном рынке Украины. Определены факторы сезонных колебаний курса.
Ключевые слова: валютный рынок, валютный риск, валютный курс, сезонность валютных колебаний, технический анализ.

Shkvarchuk L.O., Karpenko A.V. EVALUATION OF THE FOREIGN EXCHANGE RISK IN UKRAINE
In the paper the level of the foreign exchange risk in Ukraine are assessed. The main factors of currency risk are identified. The seasonality of the fluctuations of the national currency rate and the volume of trades on the interbank foreign exchange market analyzed. The existence of a normal seasonal price trend in the Ukrainian exchange market substantiated. The factors of seasonal fluctuations of the course are determined.
Keywords: foreign exchange market, foreign exchange risk, foreign exchange rate, seasonality of foreign currency, seasonality of currency fluctuation, technical analysis.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-180

Завантажити статтю (pdf)