МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ БАНКУ ТА БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ

Торяник Ж.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»
Копилець В.І.
магістр
Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «УБС»

В статті досліджено підходи та особливості оцінки конкурентоспроможності банку та банківських послуг. Представлено порівняльну характеристику методів оцінки конкурентоспроможності банку, визначено їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасний стан діяльності банків в контексті рівня їх конкурентоспроможності.
Ключові слова: банк, конкуренція, конкурентоспроможність банку, методи оцінки, класифікація методів.

Торяник Ж.И., Копилец В.И. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКА И БАНКОВСКИХ УСЛУГ
В статье исследованы подходы и особенности оценки конкурентоспособности банка и банковских услуг. Представлена сравнительная характеристика методов оценки конкурентоспособности банка, определены их преимущества и недостатки. Проанализировано современное состояние деятельности банков в контексте уровня их конкурентоспособности.
Ключевые слова: банк, конкуренция, конкурентоспособность банка, методы оценки, классификация методов.

Torianyk Zh.I., Kopilets V.I. METHODICAL APPROACHES TO ASSESSING THE COMPETITIVENESS OF THE BANK AND BANKING SERVICES
The approaches and peculiarities of estimation of bank competitiveness and banking services are investigated. The comparative characteristics of methods for assessing the competitiveness of the bank are presented, their advantages and disadvantages are determined. The present state of banking activity in the context of the level of their competitiveness is analyzed.
Keywords: bank, competition, bank's competitiveness, methods of evaluation, classification of methods.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-178

Завантажити статтю (pdf)