СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ЧИННИКИ ЙОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Терещенко Т.Є.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри державних, місцевих та корпоративних фінансів
Університету митної справи та фінансів
Самокиш М.О.
студентка
Університету митної справи та фінансів

У статті визначено сутність та особливості підгалузі страхування цивільно-правової відповідальності, проаналізовано важливість реалізації та поширення продуктів страхування цивільно-правової відповідальності, визначено значення страхування цивільно-правової відповідальності, оцінено європейський розвиток страхування цивільної відповідальності, проаналізовано стан підгалузі в контексті страхового ринку України.
Ключові слова: страхування, галузь страхування відповідальності, страхування цивільно-правової відповідальності, особливість страхування, страховий ринок, розвиток страхування.

Терещенко Т.Е., Самокиш М.А. СТРАХОВАНИЕ-ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ФАКТОРЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
В статье определена сущность и особенности подотрасли страхования гражданско-правовой ответственности, проанализированы важность реализации и распространения продуктов страхования гражданско-правовой ответственности, определено значение страхования гражданско-правовой ответственности, оценено европейское развитие страхования гражданской ответственности, проанализировано состояние подотрасли в контексте страхового рынка Украины.
Ключевые слова: страхования, отрасль страхование ответственности, страхование гражданско-правовой ответственности, особенность страхования, страховой рынок, развитие страхования.

Tereshchenko T.Y., Samokysh M.A. INSURANCE OF CIVIL-LEGAL LIABILITY AND FACTORS OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE
The article defined the Essence and Features of the sub-area of civil liability insurance, analyzed the importance of the implementation and distribution of insurance products of civil liability, determined the importance of civil liability insurance, assessed the European development of civil liability insurance, analyzed the state of the sub-sector in the context of insurance sites of Ukraine.
Keywords: insurance, liability insurance industry, civil liability insurance, specialty of insurance, insurance market, insurance development.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-176

Завантажити статтю (pdf)