РОЗВИТОК МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ

Сокирко О.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул
Університету державної фіскальної служби України
Кобзар І.А., Ханалієва І.С.
студентки
Університету державної фіскальної служби України

У статті досліджено динаміку фінансування системи охорони здоров’я за рахунок видаткової частини бюджету та страхових компаній. Охарактеризовано системи охорони здоров’я за характером фінансування. Проаналізовано досвід Естонії, Нідерландів та США щодо запровадження та особливостей функціонування системи медичного страхування. Розглянуто основні зміни, передбачені медичною реформою в Україні та наслідки повноцінного переходу до системи медичного страхування.
Ключові слова: медичне страхування, система охорони здоров’я, фінансу-вання, держава, страхові компанії.

Сокирко Е.С., Кобзарь И.А., Ханалиева И.С. РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ

В статье исследована динамика финансирования системы здравоохранения за счет расходной часть бюджета и страховых компаний. Охарактеризованы системы здравоохранения по характеру финансирования. Проанализирован опыт Эстонии, Нидерландов и США о введении и особенностей функционирования системы медицинского страхования. Рассмотрены основные изменения, предусмотренные медицинской реформой в Украине, и последствия полноценного перехода к системе медицинского страхования.
Ключевые слова: медицинское страхование, система здравоохранения, финансирование, государство, страховые компании.

Sokyrko E.S., Kobzar I.A., Khanaliieva I.S. THE FOREIGN EXPERIENCE IN DEVELOPMENT OF MEDICAL INSURANCE AND
POSSIBILITIES ITS APPLICATION IN UKRAINE

The article defines the dynamics of financing of the health care system from the expenditure part of the budget and insurance companies is researched. The health systems by the nature of financing is characterized. The experience of Estonia, the Netherlands and the USA regarding the introduction and features of the functioning of the health insurance system is analyzed. The main changes envisaged by the medical reform in Ukraine and the consequences of a full-fledged transition to the health insurance system are considered.
Keywords: a medical insurance, a health care system, a financing, a state, an insurance companies.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-171

Завантажити статтю (pdf)