РОЛЬ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ

Маршук Л.М.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри фінансів
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету
Любчак І.С.
студентка
Вінницького торговельно-економічного інституту
Київського національного торговельно-економічного університету

У статті досліджено сучасний стан формування доходів місцевих бюджетів України. Проаналізовано роль та динаміку міжбюджетних трансфертів у дохідній частині місцевих бюджетів. Проаналізовано тенденції та проблеми, що склалися у формуванні місцевих бюджетів після проведення реформи міжбюджетних відносин, та визначено шляхи їх подолання.
Ключові слова: міжбюджетні відносини, державний бюджет, місцевий бюджет, доходи місцевих бюджетів, міжбюджетні трансферти, субвенції, дотації.

Маршук Л.М., Любчак И.С. РОЛЬ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ В ФОРМИРОВАНИИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ
В статье исследовано современное состояние источников формирования доходов местных бюджетов Украины. Проанализированы роль и динамика межбюджетных трансфертов в доходной части местных бюджетов. Проанализированы тенденции и проблемы, что сложились в формировании местных бюджетов после проведения реформы межбюджетных отношений, и определены пути их преодоления.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, государственный бюджет, местный бюджет, доходы местных бюджетов, межбюджетные трансферты, субвенции, дотации.

Marshuk L.M., Lyubchak I. S. THE ROLE OF OFFICIAL TRANSFERS IN GENERATING REVENUES OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE
The article shows the current state of sources of income formation of local budgets of Ukraine. The role and dynamics of official transfers in the revenue part of local budgets are analyzed. The trends and problems that have developed in the formation of local budgets after the reform of intergovernmental fiscal relations have been analyzed and ways of overcoming them have been determined.
Keywords: interbudgetary relations, state budget, local budget, interbudgetary transfers, subventions, subsidies.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-165

Завантажити статтю (pdf)