МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ БАНКІВ

Лачкова Л.І.
кандидат економічних наук,
професор кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Борисова А.О.
кандидат психологічних наук,
професор кафедри іноземних мов
Харківського державного університету харчування та торгівлі
Лачкова В.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, аналізу та страхування
Харківського державного університету харчування та торгівлі

У статті розглянуто основні теоретичні та методичні аспекти механізму управління фінансовою стійкістю банків. Авторами проведено дослідження стосовно передумов використання такого механізму, здійснено аналіз існуючих методичних підходів щодо його побудови, обґрунтовано систему засобів і методів, яка визначає порядок реалізації управлінських заходів, спрямованих на досягнення і збереження фінансової стійкості банківських установ та становить зміст механізму.
Ключові слова: комерційний банк, фінансова стійкість, механізм управління, системоутворюючі елементи механізму, структура.

Лачкова Л.И., Борисова А.А., Лачкова В.Н. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ БАНКОВ
В статье рассмотрены основные теоретические и методические аспекты механизма управления финансовой устойчивостью банков. Авторами проведено исследование относительно предпосылок использования такого механизма, осуществлен анализ существующих методических подходов к его построению, обоснована система средств и методов, которая определяет порядок реализации управленческих мероприятий, направленных на достижение и сохранение финансовой устойчивости банковских учреждений и составляет содержание механизма.
Ключевые слова: коммерческий банк, финансовая устойчивость, механизм управления, системообразующие элементы механизма, структура.

Lachkova L.I., Borysova A.O., Lachkova V.M. MECHANISM OF MANAGING FINANCIAL STABILITY OF BANKS
The article deals with the main theoretical and methodical aspects of the mechanism of financial stability management of banks. The authors studied preconditions for using such mechanism, analyzed the existing methodological approaches to its composition, substantiated the system of means and methods that determines the order of the implementation of management measures aimed at the achievement and maintenance of financial stability of banking institutions and which is the content of the mechanism.
Keywords: commercial bank, financial stability, management mechanism, system-forming elements of the mechanism, structure.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-163

Завантажити статтю (pdf)