ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Курило О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
старший науковий співробітник
ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана

У статті досліджено проблеми і напрями фінансової політики України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. Фінансова євроінтеграційна політика України є важливою підсистемою глобального фінансового простору. Процес інтеграції фінансової політики України в міжнародні фінансові інституції передбачає здійснення певних заходів щодо гармонізації і уніфікації її згідно з міжнародними вимогами. В статті приділено увагу проблемам розвитку бюджетної та податкової політики в сучасних умовах економічної і політичної нестабільності. В статті проаналізовано основні напрямки державної політики по оздоровленню фінансової системи України. Запропоновано заходи щодо трансформації фінансової системи. Розглянуто перспективи розвитку бюджетної, податкової і кредитно-грошової політики України на сучасному етапі.
Ключові слова: євроінтеграційні процеси, фінансова система, фінансова політика, бюджетна політика, бюджетний дефіцит, державний борг.

Курило Е.В. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕСОВ
В статье исследованы проблемы и направления финансовой политики Украины в условиях углубления интеграционных процессов. Финансовая евроинтеграционная политика Украины является важной подсистемой глобального финансового пространства. Процесс интеграции финансовой политики Украины в международные финансовые институты предусматривает осуществление определенных мер по гармонизации и унификации ее в соответствии с международными требованиями. В статье уделено внимание проблемам развития бюджетной и налоговой политики в современных условиях экономической и политической нестабильности. В статье проанализированы основные направления государственной политики по оздоровлению финансовой системы Украины. Предложены меры по трансформации финансовой системы. Рассмотрены перспективы развития бюджетной, налоговой и кредитно-денежной политики Украины на современном этапе.
Ключевые слова: евроинтеграционные процессы, финансовая система, финансовая политика, бюджетная политика, бюджетный дефицит, государственный долг.

Kurylo O.V. THE FINANCIAL POLICY OF UKRAINE IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES
The article deals with the problems and directions of financial policy of Ukraine in conditions of deepening of European integration processes. Ukraine's financial integration policy is an important subsystem of the global financial space. The process of integrating Ukraine's financial policy into international financial institutions involves the implementation of certain measures to harmonize and harmonize it in accordance with international requirements. The article focuses on the problems of fiscal and fiscal policy development in the current conditions of economic and political instability. The article analyzes the main directions of the state policy on the improvement of the financial system of Ukraine. Proposed measures to transform the financial system. The prospects of development of fiscal, tax and monetary policy of Ukraine at the present stage are considered.
Keywords: integration processes, financial system, financial politics, budget politics, budget deficit, state debt.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-162

Завантажити статтю (pdf)