ОЦІНКА ДЕПОЗИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» ТА НАПРЯМИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ

Кумейко О.М.
студентка
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара
Дереза В.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара

У статті розглянуто актуальні проблеми депозитної політики банку. Формування та реалізація депозитної політики, стратегія і тактика ПАТ «Банк Кредит Дніпро». Обґрунтовано основні концептуальні положення функціональної організації депозитної діяльності банку. Визначено основні напрями вдосконалення депозитної політики банку.
Ключові слова: депозитна політики, депозитні кошти, депозит, банківські послуги, депозитний ринок, реалізація депозитної політики.

Кумейко О.М., Дереза В.М. ОЦЕНКА ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ ОАО «БАНК КРЕДИТ ДНЕПР» И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье рассмотрены актуальные проблемы депозитной политики банка. Формирование и реализация депозитной политики, стратегия и тактика ПАО «Банк Кредит Днепр». Обоснованы основные концептуальные положения функциональной организации депозитной деятельности банка. Определены основные направления совершенствования депозитной политики банка.
Ключевые слова: депозитная политики, депозитные средства, депозит, банковские услуги, депозитный рынок, реализация депозитной политики.

Kumeyko O.M., Dereza V.M. ASSESSMENT OF THE DEPOSIT POLICY OF PJSC "BANK OF CREDIT DNEPR" AND DIRECTIONS OF ITS IMPROVEMENT
The article deals with current problems of the deposit policy of the bank. Formation and implementation of the deposit policy, strategy and tactics of PJSC "Bank Credit Dnepr". The main conceptual provisions of the functional organization of the deposit activity of the bank are substantiated. The main directions of improvement of the deposit policy of the bank.
Keywords: deposit policy, deposit funds, deposit, banking services, deposit market, deposit policy implementation.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-161

Завантажити статтю (pdf)