АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ КРЕДИТНИХ СПІЛОК В УКРАЇНІ

Криховецька З.М.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Форос Л.Р.
магістр з фінансів, банківської справи та страхування
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Стаття присвячена проблемам діяльності кредитних спілок в Україні. Досліджено основні принципи кооперації, на основі яких створюються та функціонують кредитні спілки. Розглянуто основні види діяльності кредитних спілок. Встановлено невідповідності у законодавстві щодо визначення органазаційно-правової форми кредитних спілок. Проведено комплексний аналіз діяльності кредитних спілок за 2016-2017 рр., на основі якого виявлено проблеми їх функціонування. Розроблені рекомендацій щодо їх розвитку в Україні. Запропоновано основні напрями вдосконалення законодавства щодо розвитку кредитної кооперації.
Ключові слова: кооперація, кредитна спілка, принципи кооперації, неприбуткова організація, фінансові послуги, саморегулівна організація кредитних спілок, система гарантування депозитів, інфраструктура системи кредитної кооперації, трирівнева система кредитної кооперації, кооперативний банк.

Криховецька З.М., Форос Л.Р. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНЫХ СОЮЗОВ В УКРАИНЕ
Статья посвящена проблемам деятельности кредитных союзов в Украине. Исследованы основные принципы кооперации, на основе которых создаются и функционируют кредитные союзы. Рассмотрены основные виды деятельности кредитных союзов. Установлено несоответствия в законодательстве касательно определения органазационно-правовой формы кредитных союзов. Проведен комплексный анализ деятельности кредитных союзов за 2016-2017 гг., на основе которого выявлены проблемы их функционирования. Разработаны рекомендации по их развитию в Украине. Предложены основные направления усовершенствования законодательства по развитию кредитной кооперации.
Ключевые слова: кооперация, кредитный союз, принципы кооперации, неприбыльная организация, финансовые услуги, саморегулируемая организация кредитных союзов, система гарантирования депозитов, инфраструктура системы кредитной кооперации, трехуровневая система кредитной кооперации, кооперативный банк.

Krykhovetska Z.M., Foros L.R. ANALYSIS OF THE ACTIVITY AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF CREDIT UNIONS IN UKRAINE
The article is devoted to the problems of the activity of credit unions in Ukraine. The main principles of cooperation on the basis of which credit unions are created and functioning are investigated. The main types of activity of credit unions are considered. The divergences in the legislation regarding the definition of the form of credit unions’ organization are defined. The complex analysis of the activity of credit unions for 2016-2017 years was carried out, on the basis of which problems of their functioning were revealed. Recommendations for their development in Ukraine are developed. The main directions of improvement of legislation regarding development of credit cooperation are offered.
Keywords: cooperation, credit union, principles of cooperation, non-profit organization, financial services, self-regulatory organization of credit unions, the system of guaranteeing deposits, infrastructure of credit co-operation system, three-level system of credit co-operation, cooperative bank.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-159

Завантажити статтю (pdf)