СУЧАСНЕ СТРАХУВАННЯ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА РИЗИКИ

Кривцун І.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій
Національного університету «Львівська політехніка»

Стаття присвячена дослідженню тенденцій розвитку страхового бізнесу та ризиків, що його супроводжують. Проаналізовано чинники впливу та класифіковано ризики страховиків з розробленням відповідних заходів управління ними. Досліджено особливості виникнення ризиків, що пов’язані із дигіталізацією страхової діяльності та запропоновано окремі рекомендації щодо захисту від них.
Ключові слова: страховий бізнес, страховики, страхові ризики, цифрове страхування.

Кривцун И.М. СОВРЕМЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ: ТЕНДЕНЦИИ И РИСКИ
Статья посвящена исследованию тенденций развития современного страхового бизнеса и рисков, что его сопровождают. Проанализировано факторы влияния и классифицировано риски страховщиков с разработкой соответствующих мероприятий управления. Проанализировано особенности возникновения рисков, что связаны с дигитализацией страховой деятельности и предложено отдельные мероприятия защиты.
Ключевые слова: страховой бизнес, страховщики, страховые риски, цифровое страхование.

Kryvtsun I.M. MODERN INSURANCE: TRENDS AND RISKS
The article is devoted to research of the effective risk management in insurance activity. It is analyzed the influence factors and classified the insurance company’s risks. The article is developed the recommendations for the effective protection against risks in the insurance activity.
Keywords: insurance businеss, insurerеr, insurance risks, digital insurance.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-158

Завантажити статтю (pdf)