ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ РИНКУ КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Кретов Д.Ю.
кандидат економічних наук,
викладач кафедри банківської справи
Одеського національного економічного університету

В статті розкрито поняття концентрації ринку банківського корпоративного кредитування в умовах економічної циклічності. Проведено дослідження існуючих науково-методичних підходів щодо визначення концентрації ринку банківського корпоративного кредиту. Проведено оцінку концентрації ринку банківського корпоративного кредиту України в регіональному розрізі, та визначено характер впливу концентрації ринку банківського корпоративного кредиту на розвиток національного кредитного ринку та економіки в цілому.
Ключові слова: кредитний ринок, кредитний цикл, економічний цикл, концентрація, квазіконкурентність, ринок банківського корпоративного кредиту.

Кретов Д.Ю. ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИИ РЫНКА БАНКОВСКОГО КОРПОРАТИВНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ
В статье раскрыто понятие концентрации рынка банковского корпоративного кредитования в условиях экономической цикличности. Проведено исследование существующих научно-методических подходов к определению концентрации рынка банковского корпоративного кредита. Проведена оценка концентрации рынка банковского корпоративного кредита Украине в региональном разрезе, и определён характер влияния концентрации рынка банковского корпоративного кредита на развитие национального кредитного рынка и экономики в целом.
Ключевые слова: кредитный рынок, кредитный цикл, экономический цикл, концентрация, квазиконкурентность, рынок банковского корпоративного кредита.

Kretov D.Y. THE ESTIMATION OF THECORPORATE LENDING MARKETCONCENTRATIONIN UKRAINE
The article deals with the concept of concentration of the market of bank corporate lending in conditions of economic cyclicality. The research of existing scientific and methodical approaches to determine the concentration of the market of bank corporate credit is conducted. The assessment of the concentration of the Ukrainian corporate banking market in the regional section is conducted, and the nature of the impact of the concentration of the bank corporate loan market on the development of the national credit market and the economy as a whole is determined.
Keywords: credit market, credit cycle, economic cycle, concentration, quasi-competition, market of bank corporate loan.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-157

Завантажити статтю (pdf)