РОЗВИТОК КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ В УКРАЇНІ

Костюк В.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи та страхування
Національного університету біоресурсів і природокористування України
Чепчак Д.Р.
студентка
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті проведено огляд кредитної активності вітчизняних банків. Проаналізовано сучасний стан кредитної діяльності банків України. Виявлено чинники, що впливають на кредитну діяльність та обсяги банківських позик. Запропоновано сучасні підходи щодо удосконалення розвитку кредитної діяльності банків в Україні.
Ключові слова: банківський кредит, кредитна діяльність, активи, прибуток, кредитоспроможність, фізичні особи, національна валюта, нефінансові корпорації.

Костюк В.А., Чепчак Д.Р. РАЗВИТИЕ КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВ В УКРАИНЕ
В статье проведен обзор кредитной активности отечественных банков. Проанализировано современное состояние кредитной деятельности банков Украины. Выявлены факторы, влияющие на кредитную деятельность и объемы банковских займов. Предложено современные подходы по совершенствованию развития кредитной деятельности банков в Украине.
Ключевые слова: банковский кредит, кредитная деятельность, активы, прибыль, кредитоспособность, физические лица, национальная валюта, нефинансовые корпорации.

Kostiuk V.A., Chepchak D.R. DEVELOPMENT OF CREDIT ACTIVITY OF BANKS IN UKRAINE
The article reviews the credit activity of domestic banks. The current state of credit activity of Ukrainian banks is analyzed. The factors influencing credit activity and amounts of bank loans are revealed. Modern approaches to improve the development of lending activities of banks in Ukraine are proposed.
Keywords: bank credit, credit activity, assets, income, solvency, physical persons, national currency, unfinancial corporations.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-156

Завантажити статтю (pdf)