ДИСБАЛАНС У ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ДРАЙВЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Колосок С.І.
кандидат економічних наук, доцент кафедри управління
Сумського державного університету
Захаркіна Л.С.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів і підприємництва
Сумського державного університету

В статті висвітлено питання дисбалансу фінансування інноваційних драйверів в контексті забезпечення національної економічної безпеки України. Досліджено результати інноваційної активності підприємств та пріоритети фінансування інноваційних драйверів в Україні, проаналізовано обсяги фінансування інноваційних драйверів у галузі освіти, науки, технологій та інновацій.
Ключові слова: інноваційний драйвер, пріоритетні напрями інноваційної діяльності, фінансування інновацій, державна допомога, національна економічна безпека.

Колосок С.И., Захаркина Л.С. ДИСБАЛАНС В ФИНАНСИРОВАНИИ ИННОВАЦИОННЫХ ДРАЙВЕРОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ

В статье освещены вопросы дисбаланса финансирования инновационных драйверов в контексте обеспечения национальной экономической безопасности Украины. Исследованы результаты инновационной активности предприятий и приоритеты финансирования инновационных драйверов в Украине, проанализированы объемы финансирования инновационных драйверов в области образования, науки, технологий и инноваций.
Ключевые слова: инновационный драйвер, приоритетные направления инновационной деятельности, финансирование инноваций, государственная помощь, национальная экономическая безопасность.

Kolosok S.I., Zakharkinа L.S. THE FINANCING IMBALANCE OF NATIONAL ECONOMIC SECURITY INNOVATION DRIVERS OF UKRAINE
The issues of the innovation drivers financing imbalance in the context of ensuring the national economic security of Ukraine were covered in the article. The results of innovative activity of enterprises and priorities of innovative drivers financing in Ukraine were investigated; the financing volume of innovative drivers in the field of education, science, technologies and innovations was analyzed.
Keywords: innovation driver, priority directions of innovation activity, financing of innovations, state aid, national economic security.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-154

Завантажити статтю (pdf)