ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ КОНКУРЕНЦІЇ

Клименко С.О.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
Сімонян С.А.
магістрант
Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика

Стаття узагальнює поняття «конкурентноздатність» стосовно підприємств малого бізнесу з урахуванням специфіки розвитку нашого підприємництва та досвід підтримки підприємців Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – американським фондом підтримки підприємництва в Україні. Малі підприємства, які отримують кредит від фонду, обов′язково впроваджують найсучасніші західні та вітчизняні методи ведення бізнесу, прозорі та ефективні стандарти корпоративного управління.
Ключові слова: мале підприємництво, підприємницька діяльність,конкурентоспроможність, малий бізнес, фінансування.

Клименко С.А., Симонян C.А. ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ
Статья обобщает понятие «конкурентноспособность» относительно предприятий малого бизнеса с учётом специфики развития малого предпринимательства и опыт поддержки предпринимателей Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – американским фондом поддержки предпринимательства в Украине. Малые предприятия, которые получают кредит от фонда, обязательно внедряют самые современные западные и отечественные методы ведения бизнеса, прозрачные и эффективные стандарты корпоративного управления.
Ключевые слова: малое предпринимательство, предпринимательская деятельность, конкурентноспособность, малый бизнес, финансирование.

Klymenko S.O., Simonjan S.A. PRINCIPLES OF SMALL BUSINESS ENTERPRIZES FINANCE ACTIVITY IN THE COMPETITIVE CONDITIONS
Article generalizes the possibility competition as conception for small business enterprises with special small business enterprising.development and experience of Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) support - American fund in Ukraine. His role and place of the small enterprise in the national economy is under consideration Functions peculiar to the small enterprise are analysed. The personal features and advantages of small business after WNISEF (Western NIS Enterprise Fund) are defined in the article
Keywords: small enterprise, entrepreneurial activity, competitiveness, small business, finance.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-153

Завантажити статтю (pdf)