РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Жаворонок А.В.
кандидат економічних наук,
асистент кафедри публічних, корпоративних фінансів
та фінансового посередництва
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Павлій М.В.
магістр
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена результативності та ефективності страхових компаній. Досліджено результативність та ефективність страхових компаній України в 2015-2017 роках: аналіз основних показників діяльності страхових компаній України, оцінка показників фінансової стабільності страхових компаній. Проведено аналіз конкурентоспроможності страхової компанії у поєднанні з її платоспроможністю.
Ключові слова: страхова компанія, страхування, платоспроможність, конкурентоспроможність, ефективність, стабільність страхової компанії.

Жаворонок А.В., Павлий М.В. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Статья посвящена результативности и эффективности страховых компаний. Исследована результативность и эффективность страховых компаний Украины в 2015-2017 годах: анализ основных показателей деятельности страховых компаний Украины, оценка показателей финансовой устойчивости страховых компаний. Проведен анализ конкурентоспособности страховой компании в сочетании с ее платежеспособностью.
Ключевые слова: страховая компания, страхование, платежеспособность, конкурентоспособность, эффективность, стабильность страховой компании.

Zhavoronok A.V., Pavlii M.V. EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES: PROBLEMS AND
PROSPECTS OF DEVELOPMENT

The article is devoted to the effectiveness and efficiency of insurance companies. The effectiveness and efficiency of insurance companies of Ukraine in 2015-2017 years is analyzed, the analysis of the main indicators of the activity of insurance companies of Ukraine, an estimation of indicators of financial stability of insurance companies. An analysis of the insurance company's competitiveness in combination with its solvency is conducted.
Keywords: insurance company, insurance, solvency, competitiveness, effectiveness, stability of insurance company.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-151

Завантажити статтю (pdf)