ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Дем’янюк А.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів імені С.І. Юрія
Тернопільського національного економічного університету

Досліджено теоретичні засади видатків місцевих бюджетів та охарактеризовано їх класифікацію. Розглянуто основні підходи до типології формування бюджету та наведено їх порівняльну характеристику. Проаналізовано стан та проблеми програмно-цільового методу в контексті формування видаткової частини місцевих бюджетів. Окреслено перспективні напрями оптимізації видатків місцевих бюджетів.
Ключові слова: видатки бюджетів, витрати бюджетів, класифікація видатків бюджету, типи формування бюджетів, програмно-цільовий метод, методи обмеження зростання видатків.

Демьянюк А.В. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Исследованы теоретические основы расходов местных бюджетов и охарактеризовано их классификацию. Рассмотрены основные подходы к типологии формирования бюджета и приведено их сравнительную характеристику. Проанализировано состояние и проблемы программно-целевого метода в контексте формирования расходной части местных бюджетов. Определены перспективные направления оптимизации расходов местных бюджетов.
Ключевые слова: расходы бюджетов, растраты бюджетов, классификация расходов бюджета, типы формирования бюджетов, программно-целевой метод, методы ограничения роста расходов.

Demianiuk A.V. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR OPTIMIZATION OF LOCAL BUDGET EXPENDITURE OF UKRAINE IN CONDITIONS REFORM OF DECENTRALIZATION
The theoretical principles of expenditures of local budgets are investigated and their classification is described. The main approaches to the typology of budget formation are considered and their comparative characteristics are presented. The state and problems of the program-target method in the context of forming the expenditures of local budgets are analyzed. Perspective directions of optimization of expenditures of local budgets are outlined.
Keywords: budget expenditures, budget expenses, classification of budget expenditures, types of budget formation, program-target method, methods of limiting expenditure growth.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-148

Завантажити статтю (pdf)