РЕФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Данік Н.В.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри фінансів та кредиту
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського
Тихонова Т.Р.
студентка
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського
Деркач М.А.
студентка
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського

Статтю присвячено основним віхам реформування банківської системи України в новітній історії її функціонування. Проаналізовано та оцінено основні напрями реформування та наслідки, до яких призвело застосування тих чи інших прийомів на певних етапах розвитку банківської системи. Окреслено основні проблеми та невирішені завдання, які стоять у майбутньому перед регулятором.
Ключові слова: банківська система, реформування, Національний банк України, банківський нагляд,
банк, капітал.

Даник Н.В., Тихонова Т.Р., Деркач М.А. РЕФОРМИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Статья посвящена основным вехам реформирования банковской системы Украины в новейшей истории ее функционирования. Проанализированы и оценены основные направления реформирования и последствия, к которым привело применение тех или иных приемов на определенных этапах развития банковской системы. Определены основные проблемы и нерешенные задачи, которые стоят в будущем перед регулятором.
Ключевые слова: банковская система, реформирование, Национальный банк Украины, банковский надзор, банк, капитал.

Danik N.V., Tichonova T.R., Derkach M.A. REFORMING THE BANKING SYSTEM OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS
The article is devoted to the main milestones in reforming the banking system of Ukraine in the recent history of its operation. Analyzed and evaluated the main directions of reform and the consequences to which led the application of certain techniques at certain stages of the banking system. The main problems and unresolved tasks that the regulator faces in the future are identified.
Keywords: banking system, reforming, National Bank of Ukraine, banking supervision, bank, capital.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-147

Завантажити статтю (pdf)