МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Волощук Р.Є.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Вінницького навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського національного економічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням організації місцевого оподаткування в Україні. Проведено оцінку надходжень місцевих податків і зборів до місцевих бюджетів у розрізі регіонів. Здійснено аналіз фіскальної ролі місцевих податків і зборів у податкових надходженнях місцевих бюджетів у територіальному аспекті. Визначено основні регіональні особливості місцевого оподаткування в Україні.
Ключові слова: місцеві податки і збори, місцеві бюджети, податок на майно, єдиний податок, туристичний збір, збір за місця для паркування транспортних засобів.

Волощук Р.Е. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ И ИХ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В УКРАИНЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Статья посвящена актуальным вопросам организации местного налогообложения в Украине. Проведена оценка поступлений местных налогов и сборов в местные бюджеты в разрезе регионов. Осуществлен анализ фискальной роли местных налогов и сборов в налоговых поступлениях местных бюджетов в территориальном аспекте. Определены основные региональные особенности местного налогообложения в Украине.
Ключевые слова: местные налоги и сборы, местные бюджеты, налог на имущество, единый налог, туристический сбор, сбор за места для парковки транспортных средств.

Voloshchuk R.Ye. LOCAL TAXES AND FEES AND THEIR ROLE IN FORMING THE TAX REVENUES OF LOCAL BUDGETS IN UKRAINE: THE REGIONAL ASPECT
The article is devoted to topical issues of the organization of local taxation in Ukraine. An assessment of local tax revenues and fees to local budgets in the context of regions is carried out. The analysis of the fiscal role of local taxes and fees in tax revenues of local budgets in the territorial aspect is carried out. The main regional features of local taxation in Ukraine are determined.
Keywords: local taxes and fees, local budgets, property tax, single tax, tourist fee, fee for parking spaces for vehicles.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-145

Завантажити статтю (pdf)