КОНТРОЛІНГ У РОЗРІЗІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ НА ВИРОБНИЧОМУ ПІДПРИЄМСТВІ: ОСНОВНІ АСПЕКТИ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Сабліна Н.В.
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця
Бурма Є.С.
студентка
Харківського національного економічного університету
імені Семена Кузнеця

У статті розглянуто поняття контролінгу у рамках фінансової безпеки підприємства, його інструментів та видів. Окреслено еволюційні етапи впровадження системи фінансового контролінгу у життєдіяльність суб’єктів господарювання. Виявлено вплив застосування контролінгу на фінансову безпеку підприємства, а також привілеї його використання.
Ключові слова: фінансовий контролінг, безпека, контроль, стратегія, фінансова безпека підприємства.

Сабліна Н.В., Бурма Е.С. КОНТРОЛИНГ В РАЗРЕЗЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ:
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ

В статье рассмотрено понятие контроллинга в рамках финансовой безопасности предприятия, его инструментов и видов. Определены эволюционные этапы внедрения системы контроллинга в жизнедеятельность субъектов хозяйствования. Выявлено влияние применения контроллинга на финансовую безопасность предприятия, а также привилегии его использования.
Ключевые слова: финансовый контролинг, безопасность, контроль, стратегия, финансовая безопасность предприятия.

Sablyna N.V., Burma E.S. CONTROLING FROM THE PERSPECTIVE OF FINANCIAL SECURITY AT THE MANUFACTURING ENTERPRISE:
MAIN ASPECTS AND THEORETICAL BASIS

The article is considered the term of controlling in the context of the financial security of an enterprise, its instruments and types. The article determined phases of controlling`s system evolution into the livelihoods of business entities. The influence of the controlling`s usage in case of financial security of the enterprise and its privileges are also identified.
Keywords: financial controlling, security, control, strategy, financial security of an enterprise.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-143

Завантажити статтю (pdf)