ДЕТЕРМІНАНТИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Брежнєва-Єрмоленко О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Золотарьова О.В.
кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри фінансів та обліку
Дніпровського державного технічного університету
Москаленко К.О.
студент
Дніпровського державного технічного університету

Стаття присвячена актуальним питанням інвестиційної діяльності комерційних банків. Розглянуті основні детермінанти, що впливають на обсяги та структуру інвестиційних вкладень банків України. Проаналізована динаміка структури інвестиційної діяльності АТ «Райффайзен Банк Аваль» у розрізі фінансових та реальних інвестицій за період 2013-2017 років. Досліджені причини низького рівня інвестиційної діяльності банківських установ України. Охарактеризовані основні умови активізації інвестиційної діяльності комерційних банків.
Ключові слова: комерційні банки, інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний портфель, цінні папери, нормативи інвестування, інвестиційний ризик.

Брежнева-Ермоленко О.В., Золотарева О.В., Москаленко К.О. ДЕТЕРМИНАНТЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Статья посвящена актуальным вопросам инвестиционной деятельности коммерческих банков. Рассмотрены основные детерминанты, влияющие на объемы и структуру инвестиционных вложений банков Украины. Проанализирована динамика структуры инвестиционной деятельности АО «Райффайзен Банк Аваль» в разрезе финансовых и реальных инвестиций в период 2013-2017 годов. Исследованы причины низкого уровня инвестиционной деятельности банковских учреждений Украины. Охарактеризованы основные условия активизации инвестиционной деятельности коммерческих банков.
Ключевые слова: коммерческие банки, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный портфель, ценные бумаги, нормативы инвестирования, инвестиционный риск.

Brezhnyeva-Yermolenko O.V., Zolotaryova O.V., Moskalenko K.O. DETERMINANTS OF INVESTMENT ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS
The article is devoted to the actual issues of investment activity of commercial banks. The main determinants influencing volumes and the structure of investments of Ukrainian banks were overviewed. The dynamics of the investment activity structure of "Raiffeisen Bank Aval" was analyzed in terms of financial and real investments during the years 2013-2017. The reasons of the low level of investment activity of Ukrainian banking institutions were investigated. The basic conditions of activation of investment activity of commercial banks were characterized.
Keywords: commercial banks, investments, investment activity, investment portfolio, securities, investment norms, investment risk.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-142

Завантажити статтю (pdf)