АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ В ПРОЦЕСІ ЗАЛУЧЕННЯ КОШТІВ ВІТЧИЗНЯНИМИ БАНКАМИ

Білава О.С.
студентка
Національного університету державної фіскальної служби України
Татьяніна С.М.
старший викладач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу
Національного університету державної фіскальної служби України

Специфіка банківської діяльності обумовлює можливість виникнення ризиків як за активними, так і за пасивними операціями банків. Серед останніх важливе значення мають ризики, пов’язані із здійсненням депозитних операцій, які є головним джерелом формування банківських ресурсів. Актуальним є дослідження сутності депозитних ризиків банків, закономірностей їх прояву, особливостей оцінки та формування комплексу заходів щодо їх мінімізації на основі врахування всієї сукупності факторів, що призводять до виникнення відповідної ризикової ситуації. У статті розглянуто питання формування, аналізу та оцінки депозитних ризиків. Проаналізовано динаміку зміни обсягу клієнтського портфелю та депозитних вкладів за І квартал 2018 року. Висвітлено основний інструментарій оцінки рівня депозитного ризику.
Ключові слова: банківська діяльність, вклад (депозит), ризики, залучені кошти, депозитний портфель.

Билава О.С., Татьянина С.М. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ В ПРОЦЕССЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ БАНКАМИ
Специфика банковской деятельности обусловливает возможность возникновения рисков как по активным, так и по пассивным операциям банков. Среди последних важное значение имеют риски, связанные с осуществлением депозитных операций, которые являются главным источником формирования банковских ресурсов. Актуальным является исследование сущности депозитных рисков банков, закономерностей их проявления, особенностей оценки и формирования комплекса мер по их минимизации на основе учета всей совокупности факторов, приводящих к возникновению соответствующей рисковой ситуации. В статье рассмотрены вопросы формирования, анализа и оценки депозитных рисков. Проанализирована динамика изменения объема клиентского портфеля и депозитных вкладов за I квартал 2018 года. Отражен основной инструментарий оценки уровня депозитного риска.
Ключевые слова: банковская деятельность, вклад (депозит), риски, привлеченные средства, депозитный портфель.

Bilava O.S., Tatyanina S.M. ANALYSIS AND EVALUATION OF RISKS IN THE PROCESS OF FINANCING FUNDS BY DOMESTIC BANKS
The specifics of banking activity make it possible for risks to arise both in active and in passive banks’operations. Among the passive operations the most important ones are the risks connected with the implementation of deposit operations, which are the main source of banking resources. The current research is about the essence of deposit risks of banks, the regularity of their manifestation, features of evaluation and formation of a set of measures for their minimization on the basis of taking into account the whole set of factors that lead to the occurrence of the appropriate risk situation. The article deals with the issues of formation, analysis and estimation of deposit risks. The dynamics of changes in the volume of client portfolio and deposits for the first quarter of 2018 have been analyzed. The main tool for estimation of the level of deposit risk is highlighted.
Keywords: banking, deposit, risks, funds raised, deposit portfolio.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-141

Завантажити статтю (pdf)