РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ДОСВІД ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Балянт Г.Р.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Тернопільського національного економічного університету
Галіцейська Ю.М.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри банківської справи
Тернопільського національного економічного університету

У статті розглянуто особливості сучасної структури системи регулювання фінансового ринку Великобританії. Досліджено цілі діяльності регулятивних органів в сучасних умовах. Проаналізовано основні принципи ведення бізнесу на фінансовому ринку, дотримання яких контролює Управління з контролю фінансової діяльності. Наведено цілі, правила діяльності та сферу впливу Управління пруденційного регулювання. Виокремлено напрями запровадження досвіду Великобританії в Україні щодо вдосконалення діяльності органів регулювання і нагляду за фінансовою сферою.
Ключові слова: банк, банківська система, банківське регулювання, економічна безпека, фінансова безпека, фінансово-кредитні установи, регулятор, регулятивні органи, фінансова стійкість.

Балянт А.Р., Галицейская Ю.Н. РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЫНКА: ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ
В статье рассмотрены особенности современной структуры системы регулирования финансового рынка Великобритании. Исследованы цели деятельности регулирующих органов в современных условиях. Проанализированы основные принципы ведения бизнеса на финансовом рынке, соблюдение которых контролирует Управление по контролю финансовой деятельности. Приведены цели, правила деятельности и сфера влияния Управления пруденциального регулирования. Выделены направления внедрения опыта Великобритании в Украине по совершенствованию деятельности органов регулирования и надзора за финансовой сферой.
Ключевые слова: банк, банковская система, банковское регулирование, экономическая безопасность, финансовая безопасность, финансово-кредитные учреждения, регулятор, регулятивные органы, финансовая устойчивость.

Balyant H.R., Halitseyska Yu.M. REFORMING THE FINANCIAL MARKET REGULATION SYSTEM: UK EXPERIENCE
The article deals with the features of the modern structure of the UK financial market regulation system. The purpose of the activity of regulators in the modern conditions is investigated. The main principles of doing business in the financial market are analyzed, observance of which is supervised by the Office for the control of financial activity. The purposes, rules of activity and sphere of influence of the Office of prudential regulation are given. The directions of implementation of the UK experience in Ukraine in improving the activities of financial regulatory and oversight bodies are singled out.
Keywords: bank, banking system, banking regulation, economic security, financial security, financial and credit institutions, regulator, regulatory bodies, financial stability.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-140

Завантажити статтю (pdf)