ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ

Сапельнікова Н.Л.
кандидат економічних наук,
професор кафедри готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Київського національного університету культури і мистецтв
Решетова Г.І.
кандидат наук з державного управління,
доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Херсонського державного аграрного університету

Стаття присвячена аналізу системи професійного навчання і професійної орієнтації. Визначено основні цілі модернізації професійної орієнтації, виявлено основні проблеми розвитку професійного навчання, запропоновано напрями підвищення ефективності професійного навчання.
Ключові слова: професійна освіта, модернізація, ефективність, професійне навчання, професійна орієнтація, ринок праці.

Сапельникова Н.Л., Решетова А.И. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА

Статья посвящена анализу системы профессионального обучения и профессиональной ориентации. Определены основные цели модернизации профессиональной ориентации, выявлены основные проблемы развития профессионального обучения, предложены направления повышения эффективности профессионального обучения.
Ключевые слова: профессиональное образование, модернизация, эффективность, профессиональное обучение, профессиональная ориентация, рынок труда.

Sapelnikova N.L., Reshetova G.I. VOCATIONAL EDUCATION AND CAREER GUIDANCE AS A TOOL FOR FORECASTING AND
REGULATING THE LABOR MARKET

The article is devoted to the analysis of the system of professional training and professional orientation. The main goals of modernization of career guidance were determined, the main problems of vocational training development were identified, and the directions of increasing the efficiency of vocational education were proposed.
Keywords: vocational education, modernization, efficiency, professional training, career guidance, labor market.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-138

Завантажити статтю (pdf)