СИСТЕМА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЯК МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ЗАГАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ В СКАНДИНАВСЬКОМУ РЕГІОНІ

Приятельчук О.А.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародного бізнесу
Інституту міжнародних відносин
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

В статті розглядається один з механізмів реалізації превентивної моделі загального добробуту, концепція якої поширена на території всього Європейського Союзу. Країни Скандинавського регіону надзвичайно успішно впроваджують на практиці основні принципи даної моделі. Хоча загальне середовище та розробка конкретних заходів відповідної соціально-економічної політики в рамках даного регіону є досить специфічним. Охорона здоров’я є вагомою часткою загальної системи соціального захисту регіону, успішне функціонування якої є запорукою досягнення сталого розвитку.
Ключові слова: соціальна економіка, соціальна політика, модель загального добробуту, превентивна політика, система охорони здоров’я.

Приятельчук Е.А. СИСТЕМА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В
СКАНДИНАВСКОМ РЕГИОНЕ

В статье рассматривается один из механизмов реализации превентивной модели общего благосостояния, концепция которой распространена на территории всего Европейского Союза. Страны Скандинавского региона чрезвычайно успешно внедряют на практике основные принципы данной модели. Хотя общая среда и разработка конкретных мероприятий по реализации соответствующей социально-экономической политики в рамках данного региона является достаточно специфическим. Охрана здоровья – это существенный элемент общей системы социальной защиты в регионе, успешное функционирование которой выступает основой устойчивого развития.
Ключевые слова: социальная экономика, социальная политика, модель общего благосостояния, превентивная политика, система охраны здоровья.

Pryyatelchuk O.A. HEALTH PROTECTION SYSTEM AS A MECHANISM OF IMPLEMENTATION OF GENERAL WELFARE MODEL
IN THE SCANDINAVIAN REGION

The article discusses one of the mechanisms for the implementation of the preventive general welfare model, the concept of which is widespread throughout the European Union. The countries of the Scandinavian region are extremely successfully implementing in practice the basic principles of this model. Although the general environment and the development of specific measures for the implementation of relevant socio-economic policies in this region is quite specific. Health protection is an essential element of the overall system of social protection in the region, the successful functioning of which is the basis of sustainable development.
Keywords: social economy, social policy, general welfare model, preventive policy, health care system.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-137

Завантажити статтю (pdf)