ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ВАЖІЛЬ АНТИКРИЗОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Лелюк О.Ю.
аспірант
Донецького національного університету імені Василя Стуса
Калінін В.В.
аспірант
Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України

Теоретичним підґрунтям дослідження стали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених у галузі економічної теорії та антикризового управління людськими ресурсами. Методологічною основою дослідження є сукупність способів наукового пізнання, загальнонаукові принципи й методи та прийоми, що використовувалися в процесі проведення досліджень. Узагальнено знання щодо циклічного характеру розвитку економіки. Визначено роль людського капіталу в процесі антикризового регулювання. Запропоновано гіпотезу про збільшення тривалості фази стійкого розвитку економічного циклу з урахуванням підвищення якості людського капіталу
Ключові слова: людський капітал, циклічність, криза, антикризове регулювання, якість людських ресурсів.

Лелюк О.Ю., Калинин В.В. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК РЫЧАГ АНТИКРИЗИСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Теоретической основой исследования являются научные труды отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории и антикризисного управления человеческими ресурсами. Методологической основой исследования являются совокупность способов научного познания, общенаучные принципы, методы и приемы, используемые в процессе исследования. Обобщены знания относительно циклического характера развития экономики. Определена роль человеческого капитала в процессе антикризисного регулирования. Предложена гипотеза увеличения длительности фазы устойчивого развития экономического цикла с учетом повышения качества человеческого капитала.
Ключевые слова: человеческий капитал, цикличность, кризис, антикризисное регулирование, качество человеческих ресурсов.

Leliuk O.Y., Kalinin V.V. HUMAN CAPITAL AS A LEVER OF ANTI-CRISIS REGULATION: THEORETICAL AND
METHODOLOGICAL ASPECT

The scientific work of domestic and foreign scientists in the field of economic theory and crisis management of human resource were the theoretical basis for the research. The set of methods of scientific knowledge, general scientific principles and methods and techniques used in the process of research were methodological basis of the research. Knowledge on the cyclical nature of economic development is generalized. The role of human capital in the process of anti-crisis regulation is determined. The hypothesis about increasing the duration of the phase of sustainable development of the economic cycle with consideration of improving the quality of human capital is proposed.
Keywords: human capital, cyclicality, crisis, crisis management, quality of human resources.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-133

Завантажити статтю (pdf)