СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Колобердянко І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів
та економіки міжнародного туризму
Запорізького національного університету
Бражник Д.Г.
студентка
Запорізького національного університету

У статті досліджено сучасні глобальні виклики, що виникають перед організаціями в сфері управління персоналом. Перелічені сучасні тенденції у сфері управління трудовими ресурсами. Зазначена важливість використання новихметодів та підходів в HR-сфері, а також описані виклики та можливості, які виникають перед організаціями у разі використання певного методу управління персоналом.
Ключові слова: глобальні виклики, методи та підходи управління персоналом, система винагороди, добробут персоналу, команда керівників, працівники похилого віку, тимчасові працівники.

Колобердянко І.І., Бражник Д.Г. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В статье исследованы современные глобальные вызовы, возникающие перед организациями в сфере управления персоналом. Перечислены современные тенденции в области управления трудовыми ресурсами. Отмечена важность использования новых методов и подходов в HR-сфере, а также описаны вызовы и возможности, которые возникают перед организациями при использовании определенного метода управления персоналом.
Ключевые слова: глобальные вызовы, методы и подходы управления персоналом, система вознаграждения, благосостояние персонала, команда руководителей, пожилыеи временные работники.

Koloberdianko І.І., Brazhnik D.G. MODERN TRENDS IN HR MANAGEMENT
The article investigates the current global challenges that arise in front of organizations in the field of personnel management. Modern trends in the field of management of labor resourceslisted in the article. Defined the importance of using new methods and approaches in the HR-area, as well as the challenges and opportunities that organizations face when using a particular method of personnel management are described.
Keywords: global challenges, methods and approaches of personnel management, remuneration system, welfare of personnel, team of managers, employees of the elderly, temporary workers.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-131

Завантажити статтю (pdf)