РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «МАШІВКА-АГРО-АЛЬЯНС»

Іваницька С.Б.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Галайда Т.О.
старший викладач кафедри економіки підприємства 
та управління персоналом 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка
Сокура С.О.
студентка 
Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

У статті розглянуто сутність і значення розвитку корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України. Доведено, що стан розвитку корпоративної соціальної відповідальності впливає на успішність бізнесу та задоволеність працівників роботою в компанії. Розроблено рекомендації щодо запровадження корпоративної соціальної відповідальності на ТОВ «Машівка-Агро-Альянс» з метою покращення іміджу підприємства в громаді та підвищення ефективності його діяльності й конкурентоспроможності на ринку.
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, зацікавлені сторони, працівники, прозорість, етична поведінка, партнерство, розвиток, культура відтворення, внутрішні комунікації.

Иваницкая С.Б., Галайда Т.А., Сокура С.О. РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В УКРАИНЕ
НА ПРИМЕРЕ ООО «МАШЕВКА-АГРО-АЛЬЯНС»

В статье рассмотрены сущность и значение развития корпоративной социальной ответственности на предприятиях Украины. Доказано, что состояние развития корпоративной социальной ответственности влияет на успешность бизнеса и удовлетворенность работников работой в компании. Разработаны рекомендации по внедрению корпоративной социальной ответственности на ООО «Машевка-Агро-Альянс» с целью улучшения имиджа предприятия в обществе и повышение эффективности его деятельности и конкурентоспособности на рынке.
Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, заинтересованные стороны, работники, прозрачность, этичное поведение, партнерство, развитие, культура воспроизведения, внутренние коммуникации.

Ivanytska S.B., Galayda Т.О., Sokura S.O. THE DEVELOPMENT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN UKRAINE ON THE
EXAMPLE OF LLC «MASHEVKA-AGRO-ALLIANCE»

The essence and significance of development of corporate social responsibility at Ukrainian enterprises are considered in the article. It is proved that the development of corporate social responsibility affects the success of business and the satisfaction of employees in the company. Recommendations on introduction of corporate social responsibility on "Mashivka-Agro-Alliance" LLC were developed to improve the image of the company in the community and increase its efficiency and competitiveness in the market.
Keywords: corporate social responsibility, stakeholders, employees, transparency, ethical behavior, partnership, development, culture of reproduction, internal communications.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-129

Завантажити статтю (pdf)