ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

Гірман А.П.
кандидат політичних наук, доцент,
доцент кафедри економіки та соціально-трудових відносин
Університету митної справи та фінансів
Пасічник Д.В.
магістр
Університету митної справи та фінансів

Створення науково обґрунтованої нормативної бази вимагає якісно нової теорії та методології нормування праці відповідно до сучасних умов виробництва. Зміст нормування праці, його завдання, цілі, способи організації постійно змінюються. Для більш ефективного використання нормування праці як важливого фактора підвищення продуктивності праці необхідно навчитися управляти нормуванням. У статті розглядається історичний аспект питання порядку встановлення і зміни діючих норм, можливість вирішення цих проблем на сучасних підприємствах. На думку авторів одним із напрямків оптимізації є запозичення позитивного закордонного та відновлення власного історичного досвіду.
Ключові слова: робітники, норми праці, нормування, перегляд норм, розвиток персоналу, професійне навчання, оцінювання кадрів, підвищення кваліфікації.

Гирман А.П., Пасечник Д.В. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА
Создание научно обоснованной нормативной базы требует качественно новой теории и методологии нормирования труда в соответствии с современными условиями производства. Содержание нормирования труда, его задачи, цели, способы организации постоянно меняются. Для более эффективного использования нормирования труда как важного фактора повышения производительности труда необходимо научиться управлять нормированием. В статье рассматривается исторический аспект установления и изменения действующих норм, возможность решения этих проблем на современных предприятиях. По мнению авторов одним из направлений оптимизации является заимствование положительного зарубежного и восстановление собственного исторического опыта.
Ключевые слова: рабочие, нормы труда, нормирования, пересмотр норм, развитие персонала, профессиональное обучение, оценка кадров, повышение квалификации.

Girman A.P., Pasechnik D.V. HISTORICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF LABOR NORMALIZATION
Creation of a scientifically substantiated regulatory framework requires a qualitatively new theory and methodology of labor valuation in accordance with modern production conditions. The content of the standardization of labor, its tasks, goals, ways of organization are constantly changing. For more effective use of labor standardization as an important factor in increasing productivity, you need to learn how to manage valuation. The article deals with the historical aspect of the question of the procedure for establishing and changing the existing norms, the possibility of solving these problems at modern enterprises. According to the authors, one of the areas of optimization is the borrowing of a positive foreign and the restoration of their own historical experience.
Keywords: workers, labor standards, rationing, revision of standards, personnel development, vocational training, personnel assessment, advanced training.

DOI: 10.32782/2524-0072/2018-19-127

Завантажити статтю (pdf)